Estatuts i Actes

Posem un breu resum dels normes estatutàries: 1. Finalitats de l'associació
  • Aprendre, divertir-se i difondre la passió per ballar salsa que compartim tots els socis, intentant crear un ambient “salser”, distès on passar-ho bé amb el millor ambient possible.
  • Crear una pàgina web de referència on poder oferir la major quantitat d'informació sobre el mòn de la salsa, tot creant una guia on trobar tota la informació dels punts on es pugui practicar salsa. Inicialment focalitzada al voltant de Vilanova i la Geltrú.
  • Crear una comunitat on la gent pugui compartir les seves opinions, comentaris, experiències, etc...

 2. Activitats oferides

 • Classes de salsa de diferents nivells (Principiant i gent que ja balla) 
 • Events periòdics on els socis i amics puguin gaudir d'un ambient “salser” on compartir les nostres experiències ballant salsa sense parar. 

 1. Com formar part de l'associació

 • Estar d'acord amb els estatuts.
 • Omplir i enviar el formulari que es trobarà a www.ilovesalsa.org 
 • Realitzar el pagament de l'alta com a soci d'una quota de15€ anuals
 • Tenir ganes de ballar salsa.
 • Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 • Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 • Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
 • La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per la junta.
 • Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associcació. 
    4. Principals drets dels membres de l'associació

 • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 • Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
 • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
 • Participar en les tasques aprovades per la junta tals com camapañes de promoció, edició de continguts, altres.    5. Principals deures dels membres de l'associació • Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
 • Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament d'una quota anual, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
 • Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 • Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.


    6. Causes per donar de baixa de l'associació • Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit ó via email la seva decisió a la Junta Directiva.
 • No satisfer les quotes fixades.
 • No complir les obligacions estatutàries.Properament posarem els nostres estatus complerts validats per la generalitat.

No hay comentarios: